Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Teismų praktikos skyrius

 

PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

 • pagal kompetenciją padėti teisėjams vykdyti jiems Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas;
 • analizuoti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir kitų tarptautinių teismų praktiką aktualiais Lietuvos apeliacinio teismo (toliau – Teismas) veiklai klausimais;
 • padėti užtikrinti Teismo praktikos vienodumą;
 • padėti Teismo pirmininkui įgyvendinti teisinį bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijomis, teismais, taip pat mokslo ir studijų įstaigomis.

Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja byloms rengti ir kitoms Teismo funkcijoms įgyvendinti reikalingą teisinę informaciją;
 • renka, sistemina, apibendrina ir analizuoja informaciją apie Teismo veiklai reikšmingus nacionalinių ir tarptautinių teismų sprendimus, šių teismų praktikos tendencijas, rengia praktikos santraukas, apžvalgas, apibendrinimus;
 • analizuoja ir sistemina Teismo praktiką, išaiškinus nevienodos praktikos atvejus, teikia Teismo pirmininkui, Baudžiamųjų ir Civilinių skyrių pirmininkams išvadas dėl galimų problemų sprendimo būdų;
 • teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Teismo teisėjams ir darbuotojams;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus apie Teismui pateiktus teisės aktų projektus;
 • teikia informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Europos Žmogaus Teisių Teisme teismų praktikos klausimais;
 • rengia dokumentų dėl teisinio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis, taip pat kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą projektus;
 • rengia procesinių sprendimų projektus bylose, kurioms nagrinėti pasitelkiamas Teismų praktikos skyrius;
 • rengia statistinę ir kitokią informaciją apie Teisme gautus prašymus, paklausimus ir išnagrinėtas bylas bei kitais Teismo veiklos klausimais;
 • rengia atsakymų į Teisme gautus asmenų skundus, prašymus ir pranešimus projektus;
 • prisideda prie metinės Teismo veiklos apžvalgos rengimo;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat su kitų valstybių ir tarptautinėmis institucijomis;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Teismo pirmininko pavedimus.