Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Nuostatai

Informacija atnaujinta 2022-02-28 10:35:53

 

PATVIRTINTA

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko

2016 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. T-50

 

 LIETUVOS APELIACINIO TEISMO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos apeliacinis teismas (toliau – Teismas) yra Lietuvos Respublikos teisminės valdžios institucija, vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu.

2. Teismas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu (toliau – Įstatymas) ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

3. Teismo veikla valdymo ir darbo organizavimo srityse grindžiama įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo, vieno langelio, lygiateisiškumo, skaidrumo, atsakomybės už priimtus sprendimus, naujovių ir atvirumo permainoms bei kitais atsakingo valdymo principais.

4. Teismas yra viešasis juridinis asmuo (biudžetinė įstaiga), įsteigtas įstatymu, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

5. Teismo buveinės adresas – Gedimino pr. 40, LT-01503 Vilnius, Lietuvos Respublika.

6. Teismas turi interneto svetainę (www.apeliacinis.lt), kurioje skelbiami vieši pranešimai ir kita informacija. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

7. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės institucijose bei įstaigose, taip pat santykiuose su kitais subjektais Teismui atstovauja Teismo pirmininkas (toliau – Pirmininkas) arba kitas jo įgaliotas valstybės tarnautojas (toliau – tarnautojas) ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).

 

II. TEISMO VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS, PAREIGOS IR TEISĖS

 

8. Teismo veiklos tikslas – teisingumo vykdymas.

9. Teismas įsteigtas ir jo kompetencija nustatyta Įstatymu. Teismas taip pat atlieka funkcijas, nustatytas kitais įstatymais ir teisės aktais.

10. Teismas turi Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose suteiktas teises ir pareigas.

 

III. TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Teismo veikla organizuojama vadovaujantis Pirmininko patvirtintais strateginiais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais.

12. Teismo administracijos ir kitų padalinių veikla organizuojama vadovaujantis šiais nuostatais, Pirmininko tvirtinamu darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, Teismo padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais.

13. Teismo organizaciniam darbui vadovauja ir administravimą Teisme prižiūri Pirmininkas, skiriamas ir atleidžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyta tvarka. Teismo veiklą Pirmininkas organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja asmeniškai bei per Teismo kanclerį, Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių (toliau kartu – skyriai) pirmininkus ir Teismo struktūrinių padalinių vedėjus, taip pat kitus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, kurių tiesioginis pavaldumas Pirmininkui nurodytas jų pareigybių aprašymuose.

14. Pirmininkas Įstatyme jam priskirtas administravimo funkcijas atlieka asmeniškai, tačiau prireikus gali pavesti jas atlikti skyrių pirmininkams, kitiems teisėjams.

15. Pirmininko pareigas, kai pirmininko nėra, eina didesnį teisėjo darbo stažą Teisme turintis skyriaus pirmininkas. Nesant skyrių pirmininkų, Pirmininko pareigas eina didžiausią darbo stažą Teisme turintis teisėjas.

16. Pirmininkas teisės aktuose jam suteiktų funkcijų klausimais leidžia įsakymus (individualius ir norminius).

17. Skyrių darbui vadovauja ir už tinkamą skyriams priskirtų funkcijų atlikimą atsako skyrių pirmininkai. Skyrių veiklos administravimo klausimais skyrių pirmininkai priima potvarkius, kurie privalomi visiems konkretaus skyriaus teisėjams ir skyriaus veiklą aptarnaujančiam Teismo personalui.

18. Skyrių pirmininkų pareigas, kai pirmininkų nėra, eina didžiausią teisėjo darbą stažą Teisme turintys to skyriaus teisėjai.

19. Teismo struktūrą, kurią tvirtina Pirmininkas, sudaro administracijos ir kiti padaliniai, kuriems vadovauja vedėjai.

20. Teismo administracijai vadovauja Teismo kancleris, pavaldus Pirmininkui. Teismo administracijos veiklos organizavimo klausimais Teismo kancleris priima įsakymus, kurie privalomi visam Teismo administracijos personalui, ir kontroliuoja jų vykdymą. Teismo kancleris, vykdydamas savo įgaliojimus, atlieka įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatytas ir Pirmininko jam pavestas funkcijas.

21. Nesant Teismo kanclerio, jo funkcijas, išskyrus funkcijas, susijusias su asignavimų valdymu ir naudojimu, Pirmininko pavedimu atlieka vienas iš Teismo administracijos padalinių vadovų arba Pirmininko patarėjas, jeigu tai neprieštarauja Įstatymui.   

22. Pirmininko, skyrių pirmininkų ir Teismo kanclerio pavadavimo klausimus, jeigu iškyla pavaduojančio asmens paskyrimo problema, sprendžia Pirmininkas, išskyrus Įstatyme nustatytus atvejus.

23. Pirmininko ir skyrių pirmininkų patarėjai, padėjėjai padeda pirmininkams priimti ir įgyvendinti sprendimus jų kuruojamose srityse. Teismo kancleriui jo kuruojamose srityse priimti ir įgyvendinti sprendimus padeda Teismo administracijos padalinių vedėjai.

24. Teismo struktūriniai padaliniai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai savo veiklą organizuoja pagal šiuos Nuostatus ir Pirmininko tvirtinamas Teismo vidaus tvarkos taisykles, darbo reglamentą, struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus.

 

IV. TEISMO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

25. Teismo buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktuose nustatyta tvarka.

26. Teismo finansų kontrolė atliekama Pirmininko nustatyta tvarka.

27. Teismo valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Teismo vidaus auditą įstatymuose nustatyta tvarka atlieka Nacionalinė teismų administracija.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Teismas gali būti reorganizuotas ar likviduotas įstatymuose nustatyta tvarka.

 

______________________________

 

 

 

 

Tel. (8 70) 663 685
El. paštas apeliacinis@apeliacinis.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys: pavadinimas – Lietuvos apeliacinis teismas; adresas – 191831183

Dokumentai priimami be pietų pertraukos 303 kabinete (3 aukšte):
- pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val.
- penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.
- papildomai pirmadieniais–penktadieniais nuo 7.30 iki 8.00 val.dokumentų priėmimo kabinete (1 aukšte, įėjimas iš Gedimino pr. pusės).
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Informacija žiniasklaidai: teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Venta Valčackienė, tel. (8 70) 663 273, mob. 8 675  47 477,  el. p. venta.valcackiene@apeliacinis.lt

Naujienų prenumerata