Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Teismo raštinės skyrius

PAGRINDINIAI SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Svarbiausi Teismo raštinės skyriaus (toliau – Raštinė) uždaviniai:

 •  organizuoti dokumentų apskaitos ir tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą;
 •  organizuoti teismo posėdžius;
 •  organizuoti asmenų priėmimą (aptarnavimą) teisme;
 •  organizuoti Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO informacinė sistema) ir dokumentų valdymo sistemos, jeigu ji naudojama, tvarkymą;
 •  užtikrinti valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumą Lietuvos apeliaciniame teisme (toliau – Teismas);
 •  organizuoti dokumentų vertimus į užsienio ir lietuvių kalbas, o prireikus – vertėjų dalyvavimą teismo posėdžiuose;
 •  užtikrinti tinkamą įslaptintų dokumentų apskaitos tvarkymą.

Raštinė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 •  koordinuoja, kontroliuoja ir užtikrina tinkamą Teismo proceso bylų, procesinių, bendrųjų dokumentų tvarkymą ir apskaitą;
 •  organizuoja teismo posėdžius, atlieka jų eigos fiksavimą;
 •  organizuoja ir kontroliuoja procesinių dokumentų bei teismo proceso bylų išsiuntimą teisės aktuose nustatytais terminais ir tvarka;
 •  organizuoja ir kontroliuoja Teismo korespondencijos priėmimą, išsiuntimą ir skirstymą;
 •  registruoja ir tvarko teismo proceso bylas, bendruosius teisme parengtus, gautus ir siunčiamus dokumentus;
 •  paskirsto dokumentus ir asmenų prašymus, skundus, pareiškimus;
 •  tvirtina Teismo vidaus tvarkomųjų ir organizacinių dokumentų bei Teismo procesinių sprendimų kopijų tikrumą;
 •  rengia statistines ir kitas ataskaitas;
 •  organizuoja ir užtikrina tinkamą asmenų aptarnavimą bei informacijos teikimą telefonu ir elektroninio ryšio priemonėmis;
 •  vykdo Raštinei priskirtas funkcijas LITEKO informacinėje sistemoje;
 •  pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Teismo darbuotojams;
 •  atlieka valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo kontrolę Teisme;
 •  organizuoja dokumentų vertimą į užsienio ir lietuvių kalbas ar atlieka jų vertimus, taip pat organizuoja teismo posėdžiuose dalyvaujančių asmenų, nemokančių lietuvių kalbos ar nepakankamai gerai ją mokančių, duodamų paaiškinimų, o šiems – Teismo ir kitų asmenų užduodamų klausimų, duodamų paaiškinimų, vertimą į lietuvių kalbą ar atlieka jų vertimus;
 •  pagal kompetenciją rengia Teismo aktų ir kitų dokumentų projektus, dalyvauja juos įgyvendinant, teikia išvadas;
 •  formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda už archyvo tvarkymą atsakingam Teismo darbuotojui Raštinei pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
 •  tvarko įslaptintus dokumentus, atlieka jų paskirstymą;
 •  vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio pavedimus.