Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Teismų sistemos raida po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo

Informacija atnaujinta 2022-02-28 09:25:45

Po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. teismų sistemos pertvarkymo pradžia laikytina 1992 m. sausio 16 d., kai Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas – priėmė Laikinojo pagrindinio įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą. Konstituciniu lygmeniu buvo atkurta tarpukario Lietuvoje egzistavusi keturių grandžių teismų sistema. Laikinojo pagrindinio įstatymo 113 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog Lietuvos Respublikos teismai yra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, apygardų ir apylinkių teismai. Tačiau tuo metu šios normos liko nerealizuotos praktikoje. Nors 1992 m. vasario 6 d. buvo priimtas Teismų įstatymas ir nutarimas dėl jo įgyvendinimo, tačiau Laikinajame pagrindiniame įstatyme numatytai teismų sistemai realizuoti buvo būtina priimti kitus įstatymus. Iš jų paminėtinas 1992 m. kovo 12 d. Apylinkių teismų įsteigimo įstatymas, kuriuo vietoj veikusių miestų ir rajonų teismų buvo įsteigti apylinkių teismai. Tačiau kitos Laikinojo pagrindinio įstatymo ir 1992 m. vasario 6 d. Teismų įstatymo nuostatos, susijusios su apygardų teismų, Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo įsteigimu, liko neįgyvendintos, nes nebuvo padaryta kitų įstatymų pakeitimų ir papildymų.

Esminės teismų sistemos pertvarkos siejamos su Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimu 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijoje įtvirtinami su teismine valdžia susiję ir Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijose pripažinti principai, tarp kurių didžiausia reikšmė tenka teisėjų, teismų, o kartu ir visos teismų sistemos nepriklausomumui.

Konstitucijoje įtvirtinta tarpukario Lietuvoje egzistavusi bei Laikinajame pagrindiniame įstatyme atkartota keturių grandžių teismų sistema. Konstituciniu lygmeniu atkurtoji teismų sistema iš dalies pakeitė aukščiausiųjų teismų grandžių organizacines formas: vietoj Vyriausiojo Tribunolo numatyta įsteigti Aukščiausiąjį Teismą, o vietoje Apeliacinių Rūmų – Lietuvos apeliacinį teismą. 1994 m. gegužės 31 d. buvo priimtas naujas Teismų įstatymas, kuris su daugeliu papildymų ir pakeitimų galiojo iki 2002 m. gegužės 1 d., kai įsigaliojo 2002 m. sausio 24 d. priimta nauja Teismų įstatymo redakcija. 1994 m. birželio 15 d. įstatymu „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo“ įsteigti ir realiai nuo 1995 m. sausio 1 d. pradėjo veikti visi Konstitucijoje numatyti teismai. Didesnių reformų nebuvo iki tol, kol 2016 m. birželio 23 d. buvo priimtas Teismų reorganizavimo įstatymas, pagal kurį nuo 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje vietoj 49 apylinkės teismų veikia 12 apylinkės teismų su teismo rūmais, vietoj 5 apygardų administracinių teismų – 2 apygardų administraciniai teismai, iš kurių vienas yra Regionų apygardos administracinis teismas su 4 teismo rūmais.

Teismų kompetencijos paskirstymas atskiroms teismų sistemos grandims keitėsi. Esminė reforma teismų kompetencijos paskirstymo srityje buvo įvykdyta 1998 m. balandžio 8 d. Teismų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu, kai kasacinių bylų nagrinėjimo funkcija vietoj Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos apeliacinio teismo ir penkių apygardų teismų buvo suteikta vienam Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Taip galutinai sutvarkyta instancinė teismų sistema ir sudarytas realus pagrindas teismų praktikos vienodumui visoje valstybėje užtikrinti.

Kitas itin svarbus teismų sistemos pokytis yra specializuotų administracinių teismų įsteigimas. Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad administracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti gali būti įsteigti specializuoti teismai. Nuo 1999 m. gegužės 1 d. pradėjo funkcionuoti trijų pakopų administracinių teismų sistema, kurią sudarė 5 apygardų administraciniai teismai, Aukštesnysis administracinis teismas ir Administracinių bylų skyrius Lietuvos apeliaciniame teisme. Nuo 2001 m. sausio 1 d., įsigaliojus Administracinių teismų įsteigimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymui, ši sistema buvo reformuota, Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyrių kartu su Aukštesniuoju administraciniu teismu reorganizavus į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Be to, kaip minėta, nuo 2018 m. sausio 1 d. vietoj 5 apygardų administracinių teismų veikia 2 apygardų administraciniai teismai, iš kurių vienas yra Regionų apygardos administracinis teismas su 4 teismo rūmais.

Tel. (8 70) 663 685
El. paštas apeliacinis@apeliacinis.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys: pavadinimas – Lietuvos apeliacinis teismas; adresas – 191831183

Dokumentai priimami be pietų pertraukos 303 kabinete (3 aukšte):
- pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val.
- penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.
- papildomai pirmadieniais–penktadieniais nuo 7.30 iki 8.00 val.dokumentų priėmimo kabinete (1 aukšte, įėjimas iš Gedimino pr. pusės).
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Informacija žiniasklaidai: teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Venta Valčackienė, tel. (8 70) 663 273, mob. 8 675  47 477,  el. p. venta.valcackiene@apeliacinis.lt

Naujienų prenumerata