Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Asmens duomenų apsauga

Informacija atnaujinta 2020-07-03 09:48:52

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), kuris taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai (su tam tikrais ypatumais). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia.

Teisingumo (teisminių įgaliojimų) vykdymo tikslais Lietuvos apeliaciniame teisme gali būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, užimtumas, profesija, lytis, pilietybė, etninė kilmė ir kiti asmens duomenys, gaunami proceso įstatymuose ir kituose teismo procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais, kai pagal teisės aktus tokie asmens duomenys reikalingi procesinei veiklai vykdyti.

Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, Lietuvos apeliacinis teismas gali naudoti duomenis iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO), taip pat iš kitų valstybės informacinių sistemų ir registrų tiek, kiek tai reikalinga bylos procesui vykdyti.

 

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindastvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

 

Duomenų valdytojas – Lietuvos apeliacinis teismas,

juridinio asmens kodas 191831183, buveinės adresas: Vilnius, Gedimino pr. 40, tel. 8 7066 3685, el. p. apeliacinis@apeliacinis.lt

 

Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai asmens duomenys tvarkomi teisingumo vykdymo ir bylų nagrinėjimo organizavimo tikslais:

  1. Teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą (įgyvendinama informaciją skelbiant teismo interneto svetainėje).
  2. Teisė susipažinti su asmens duomenimis.
  3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
  4. Teisė skųsti teismo, kaip duomenų valdytojo, veiksmus (neveikimą) dėl asmens duomenų tvarkymo siekiant bylų nagrinėjimo organizavimo aukštesnės pakopos teismo pirmininkui. Skundai dėl asmens duomenų tvarkymo teismui vykdant teisingumą nagrinėjami proceso įstatymuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, teismų sistemoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu (8 5) 251 4122 arba rašyti elektroninio pašto adresu duomenu.apsauga@teismai.lt.

Išsamesnę informaciją apie teismo atliekamą asmens duomenų tvarkymą galima rasti teismo interneto svetainėje www.apeliacinis.lt

 

Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos apeliaciniame teisme taisyklės (2018 m. gruodžio 18 d. Nr. T-109)

TEISĖJŲ TARYBOS NUTARIMAS DĖL ASMENS duomenų tvarkymo teismuose taisyklIŲ patvirtinimo (2018 m. rugpjūčio 31 d.)