Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Lietuvos apeliacinis teismas
lt
En

Asmenų aptarnavimo tvarka

Informacija atnaujinta 2022-02-28 09:09:35

 PATVIRTINTA

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko

2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. T-67

(Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko

2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. T-19

redakcija)                                               

ASMENŲ PRAŠYMŲ, PAREIŠKIMŲ, SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO LIETUVOS APELIACINIAME TEISME TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Asmenų prašymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos apeliaciniame teisme (toliau – Teismas) taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojamas asmenų aptarnavimas, jų neprocesinių prašymų, pareiškimų ar skundų (toliau kartu – prašymai) priėmimas ir nagrinėjimas Teisme, priėmimas pas Teismo pirmininką, Baudžiamųjų bylų ar Civilinių bylų skyrių pirmininkus.
 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, apibrėžtas sąvokas.
 3. Teisme nagrinėjami rašytiniai, žodiniai ir teisės aktų nustatyta tvarka elektroniniu būdu pateikti prašymai, kuriuose keliami klausimai priskirti Teismo kompetencijai.
 4. Nagrinėjant asmenų prašymus vadovaujamasi pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo, vieno langelio principais ir Asmenų aptarnavimo teismuose standartu, o teikiant asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais bei kitais reikalavimais.
 5. Draudžiama atsisakyti aptarnauti asmenis, nagrinėti jų prašymus motyvuojant tuo, kad nėra šias funkcijas atliekančio valstybės tarnautojo ar darbuotojo (toliau kartu – darbuotojai).
 6. 6. Teismo darbuotojai nusišalina patys arba yra nušalinami Teismo pirmininko ar Teismo kanclerio sprendimu nuo prašymo nagrinėjimo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais. Atsiradus minėtoms aplinkybėms, darbuotojas, gavęs pavedimą nagrinėti prašymą, pats turi pranešti Teismo pirmininkui arba Teismo kancleriui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir jo priežastis.

II SKYRIUS

ASMENŲ APTARNAVIMAS TAIKANT VIENO LANGELIO PRINCIPĄ

 1. Teismui adresuotų asmenų prašymų priėmimą ir nagrinėjimą bei jų aptarnavimą vieno langelio principu organizuoja ir vykdo Teismo raštinės skyrius (toliau – Raštinė).
 2. Asmenys Teisme aptarnaujami pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val. Dokumentai taip pat priimami kiekvieną darbo dieną papildomu laiku nuo 7.30 iki 8.00 val.
 3. Raštinėje:

            9.1. priimant rašytinius asmenų prašymus, patikslinama prašymo esmė, patikrinama, ar yra visi reikiami dokumentai, kurių reikės sprendimui priimti, prireikus paprašoma pateikti papildomų dokumentų arba pasiūloma prašymą papildyti ir pristatyti vėliau;

            9.2. registruojami gauti prašymai ir perduodami nagrinėti pagal Teismo pirmininko nustatytą tvarką, informuojant asmenį, kada ir kaip (telefonu, paštu ar kita ryšių priemone) jam bus pranešta apie rūpimo klausimo išsprendimą;

            9.3. suteikiama informacija apie klausimo sprendimo Teisme procedūrą.

 1. Jeigu asmuo kreipiasi žodžiu į Teismą su prašymu, kuris nepriskiriamas Teismo kompetencijai, asmenį aptarnaujantis Raštinės darbuotojas turi nurodyti, į kurią instituciją pareiškėjas turi kreiptis, ir pasakyti tos institucijos adresą bei telefono numerį.
 2. Asmens pageidavimu jo aptarnavimo klausimas gali būti iš anksto derinamas telefonu ar kita ryšių priemone. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms ir pasikeitus suderintam asmens aptarnavimo laikui, atsakingi Raštinės darbuotojai asmenį apie tai įspėja.
 3. Kai asmuo nemoka valstybinės kalbos arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai reikšti minčių, jam kreipiantis žodžiu į Teismą turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti prašymą, pareiškimą ar skundą į valstybinę kalbą, arba vertėjas. Vertėją arba asmenį, gebantį išversti prašymą, pareiškimą ar skundą į valstybinę kalbą, pakviečia asmuo, kuris kreipiasi į teismą, savo iniciatyva. Esant galimybei vertimu pasirūpina Teismo darbuotojas, aptarnaujantis asmenį.
 4. Jeigu prašymą teikiančio asmens elgesys yra neadekvatus arba turi akivaizdžių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio nusižengimo požymių, arba asmens prašymas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais, arba bendraujant su asmeniu nepavyksta išsiaiškinti prašymo turinio, asmenį aptarnaujantis Raštinės ar kitas Teismo darbuotojas turi teisę jo neaptarnauti ir privalo nedelsdamas pranešti apie šio asmens elgesį Raštinės vedėjui.
 5. Raštinėje visiems matomoje vietoje privalo būti Piliečių ir kitų asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knyga. Joje asmenys gali pareikšti savo nuomonę apie asmenų aptarnavimo Teisme kokybę, išdėstyti pageidavimus ir pasiūlymus.

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, REGISTRAVIMAS IR JŲ PERDAVIMAS NAGRINĖTI

 1. Prašymų registravimą ir jų perdavimą nagrinėti pagal kompetenciją Teisme organizuoja Raštinė, vadovaudamasi vidaus teisės aktais, kuriais reglamentuojami šie klausimai.
 2. Asmenys prašymus gali pateikti žodžiu, paštu, elektroniniu būdu Teismo elektroninio pašto adresu (apeliacinis@apeliacinis.lt ir (arba) apeliacinis@teismas.lt) arba pristatyti į Teismą asmeniškai ar per atstovą. Žodiniai prašymai priimami tik tais atvejais, kai juos galima išspręsti nedelsiant ir nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijų ir Teismo interesų. Į žodinius prašymus neteikiamas rašytinis atsakymas. Jei žodinis prašymas negali būti išnagrinėtas nedelsiant, asmuo turi pateikti rašytinį prašymą. Prireikus asmeniui suteikiama galimybė išdėstyti prašymą raštu. Teismas neturi galimybės naudojant technines priemones fiksuoti ir saugoti žodinio prašymo turinio.
 3. Asmeniui, pateikusiam prašymą, įteikiama spaudu (gavimo data, registracijos numeris, jį priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas) pažymėta jo prašymo kopija. Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiama, o jeigu prašymas gautas paštu arba elektroniniais ryšiais, asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo Teisme asmens nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu išsiunčiama Taisyklių priede nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus arba prašymo, pareiškimo ar skundo kopija su registracijos žyma.
 4. Asmenų prašymai turi būti tvarkingi ir įskaitomai parašyti valstybine lietuvių kalba (ši nuostata netaikoma paštu siunčiamiems prašymams), asmens pasirašyti, nurodytas asmens vardas, pavardė ir tikslus adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymą, taip pat telefono numeris ir elektroninio pašto adresas (jeigu asmuo juos turi). Kai asmens prašymą paduoda jo atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
 5. Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti sudarytas taip, kad gavęs prašymą Teismas galėtų:

            19.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;

            19.2. atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis Teismo naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;

            19.3. atpažinti prašymo turinį;

            19.4. identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

 1. Asmens prašymas, pateiktas elektroniniu būdu ir pasirašytas elektroniniu parašu, prilyginamas prašymui raštu ir nagrinėjamas Taisyklių nustatyta tvarka. Atsakymai į elektroniniu būdu gautus prašymus siunčiami siuntėjo elektroninio pašto adresu.
 2. Prašymai, pateikti elektroniniu būdu nesilaikant Taisyklių 19.1–19.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, neregistruojami ir nenagrinėjami.
 3. Teismo darbuotojas, jam Teismo suteiktu elektroninio pašto adresu gavęs asmens prašymą, turi nedelsdamas persiųsti jį vieno langelio asmenų aptarnavimo padaliniui arba oficialiu Teismo elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai į prašymą pagal kompetenciją gali atsakyti iš karto jį perskaitęs.

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS, ATSAKYMŲ Į PRAŠYMUS RENGIMAS, IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS) IR JŲ APSKUNDIMAS

 1. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo Teisme dienos.
 2. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Teisme dienos, Teismo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki Taisyklių 23 punkte nustatyto termino pabaigos, atsakingas už prašymo nagrinėjimą vykdytojas išsiunčia asmeniui pranešimą raštu, nurodydamas prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis. Šis pranešimas suinteresuotam asmeniui turi būti išsiųstas per 2 darbo dienas nuo Teismo pirmininko ar jo įgalioto asmens sprendimo priėmimo dienos.
 3. Jeigu prašyme keliamas klausimas nėra susijęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų įstatymų nustatytais Teismo pirmininko įgaliojimais ar nepriskirtas Teismo kompetencijai, prašymas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduodamas viešojo administravimo subjektui, kuris turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai raštu pranešama asmeniui, paaiškinant persiuntimo priežastis.
 4. Draudžiama persiųsti prašymą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami.
 5. Kai asmuo prašyme kreipiasi dėl informacijos, kuria disponuoja Teismas, informacija pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Teisme dienos. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, Teismo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi būti pranešama raštu asmeniui, taip pat nurodoma tokio pratęsimo priežastis. Jeigu asmens buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo Teisme dienos. Jeigu Teismas atsisako pateikti informaciją, apie tai pranešama asmeniui, nurodoma atsisakymo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka.
 6. Jeigu asmuo prašyme kreipiasi dėl informacijos pateikimo, kuria disponuoja kitas viešojo administravimo subjektas, tada prašymas persiunčiamas kompetentingam viešojo administravimo subjektui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo Teisme dienos ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo dienos informuojamas asmuo.
 7. Jeigu prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai, kuriuos privalo pateikti asmuo, kuris kreipiasi, ir Teismas tokios informacijos ir dokumentų pats gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo Teisme dienos turi būti kreiptasi į asmenį raštu, prašant pateikti šią informaciją ir dokumentus, ir pranešta, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas tol, kol bus pateikta prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai. Kai per Teismo nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, prašymui išnagrinėti būtina informacija ir dokumentai negaunami, prašymas nenagrinėjamas, per 3 darbo dienas nuo Teismo nustatyto termino suėjimo dienos dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Tokiu atveju Teismas pasilieka prašymo ir gautų dokumentų kopijas.
 8. Teisme nenagrinėjami šie užregistruoti prašymai:

            30.1. pateikti nesilaikant Taisyklių 18 punkte nustatytų reikalavimų, nebent Teismo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nusprendžia kitaip;

            30.2. pateikti nesilaikant Taisyklių 19.4 papunktyje nustatyto reikalavimo, nebent Teismo pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo nusprendžia kitaip;

            30.3. nesuprantamo turinio prašymai, kuriuose nėra išdėstyta konkreti problema ar prašymas, bei prašymai, grindžiami akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais;

            30.4. prašymai, kurių turinys yra įžeidus ar neatitinkantis moralės normų, ir prašymai, kuriuose kurstoma tautinė, rasinė, religinė ar socialinė nesantaika, prievarta ir diskriminacija;

            30.5. prašymai dėl klausimų, kai Teismas dėl šių klausimų jau yra priėmęs sprendimą, bei kartotiniai prašymai tuo pačiu klausimu. Kartotiniais laikomi prašymai, kuriuose nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu nepriklausomai nuo to, ar prašymas pateikiamas tokiu pačiu būdu kaip ankstesni prašymai tuo pačiu klausimu, ar kitu būdu.

 1. Asmenims per 5 darbo dienos (per 2 darbo dienas Taisyklių 30.2 papunktyje nurodyti prašymai) nuo prašymo gavimo Teisme dienos yra pranešama, kodėl jo prašymas nenagrinėjamas, ir nurodoma šio sprendimo apskundimo tvarka.
 2. Dėl išnagrinėtų prašymų priimti sprendimai įforminami Teismo pirmininko ar jo įgaliotų asmenų raštu ar kitokiu sprendimą patvirtinančiu dokumentu, atitinkančiu prašymo esmę.
 3. Sprendimai dėl išnagrinėtų prašymų, kiti administraciniai veiksmai įforminami atsižvelgiant į administracinio veiksmo turinį:

            33.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

            33.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

            33.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys;

            33.4. į kitus prašymus atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

 1. Apie prašymo išnagrinėjimą ir priimtą sprendimą pranešama tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
 2. Pranešime apie nepatenkintą prašymą turi būti nurodyti prašymo nepatenkinimo motyvai, pagrįsti teisės aktų nuostatomis, kur ir kokia tvarka gali būti šis sprendimas apskųstas.
 3. Atsakymų į asmenų prašymus siuntimą organizuoja ir vykdo Raštinė.
 4. Asmuo, nesutinkantis su priimtu sprendimu dėl jo prašymo, taip pat jeigu per nustatytą skundo nagrinėjimo terminą sprendimas nėra priimtas, gali apskųsti tokį atsakymą ar neveikimą Lietuvos Respublikos teismų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka – Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka – administraciniam teismui.

            Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

ASMENŲ PRIĖMIMAS

 1. Teismo pirmininkas, Baudžiamųjų bylų ir Civilinių bylų skyrių pirmininkai pagal kompetenciją asmenis įprastai priima pirmą mėnesio trečiadienį nuo 10.00 iki 12.00 val. pagal referento iš anksto užregistruotų asmenų sąrašą.
 2. Asmuo, norintis, kad jį priimtų Teismo pirmininkas, Baudžiamųjų bylų ar Civilinių bylų skyrių pirmininkai, privalo registruotis žodžiu (atvykus arba telefonu) arba raštu (atsiųsti raštą paštu, faksu, elektroniniu būdu).
 3. Kai asmuo registruojasi žodžiu, referentas privalo išsiaiškinti, kokiu klausimu norima kalbėtis, ir registracijos žurnale įrašyti šiuos duomenis:

            40.1. klausimo, dėl kurio kreipiamasi, esmė;

            40.2. asmens vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas);

            40.3. telefono numeris ar kiti asmens kontaktiniai duomenys.

 1. Tam tikrais atvejais referentas gali pasiūlyti asmeniui klausimus pateikti raštu. Toks raštas registruojamas ir į jį atsakoma bendra tvarka.
 2. Referentas per 3 darbo dienas informuoja asmenį apie priėmimo pas Teismo pirmininką, Baudžiamųjų bylų ar Civilinių bylų skyrių pirmininkus datą ir laiką, jeigu asmuo pageidauja į priėmimą atvykti ne Taisyklių 38 punkte nurodytu metu.

VI SKYRIUS

ASMENŲ APTARNAVIMAS TELEFONU

 1. Už pirminį asmenų aptarnavimą telefonu Teisme atsakingi Raštinės darbuotojai bei referentas.
 2. Teismo darbuotojų, atsakingų už asmenų aptarnavimą telefonu, uždavinys – orientuoti asmenį, kuris kreipiasi į Teismą, kad operatyviai ir kvalifikuotai būtų išspręstas jo keliamas klausimas. Už asmenų aptarnavimą telefonu atsakingi Teismo darbuotojai:

            44.1. prisistato skambinančiam asmeniui, pasako institucijos pavadinimą, savo pareigas ir pavardę;

            44.2. atidžiai išklauso asmenį ir atsako į klausimus;

            44.3. jei reikia laiko išsamiam atsakymui parengti, tiksliai nurodo kito pokalbio telefonu laiką arba pasiūlo perduoti atsakymą kita komunikacijos priemone;

            44.4. asmens pageidavimu pateikia informaciją apie jo prašymo nagrinėjimo Teisme eigą bei asmens pageidaujamą viešąją informaciją, kuria disponuoja Teismas ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;

            44.5. paaiškina asmeniui, į kokį viešojo administravimo subjektą jis gali kreiptis, jeigu keliamo klausimo sprendimas nepriskirtas Teismo kompetencijai, asmens pageidavimu nurodo tokio viešojo administravimo subjekto adresą bei kontaktinius duomenis;

            44.6. informuoja asmenį apie prašymo, adresuoto Teismui, pateikimo raštu tvarką, jeigu asmens keliamas klausimas priskirtas Teismo kompetencijai;

            44.7. išsiaiškinęs keliamą klausimą, prireikus peradresuoja skambutį Teismo darbuotojui pagal kompetenciją.

 1. Jeigu telefonu aptarnaujamas asmuo įžeidinėja jį aptarnaujantį Teismo darbuotoją, jam grasina arba asmens elgesys kelia pagrįstų įtarimų, kad asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų ir dėl to asmens neįmanoma tinkamai aptarnauti, Teismo darbuotojas turi teisę įspėti tokį asmenį, kad pokalbis gali būti nutrauktas, ir prireikus nutraukti pokalbį.
 2. Taisyklių 44 punkte nustatytų reikalavimų bendraujant telefonu privalo laikytis visi Teismo darbuotojai.

VII skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybės vertinimas Teisme atliekamas vadovaujantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis bei Lietuvos apeliacinio teismo asmenų aptarnavimo kokybės monitoringo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. T-34.
 2. Taisyklės ir kita informacija, susijusi su asmenų prašymų priėmimu ir jų aptarnavimu, skelbiamos Teismo patalpose asmenims prieinamoje vietoje ir interneto svetainės http://www.apeliacinis.lt skiltyje „Asmenų aptarnavimas“.

___________________________________

Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo Lietuvos apeliaciniame teisme taisyklių

priedas

(Prašymo, pareiškimo ar skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento forma)

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 40, LT-01503 Vilnius, tel. 8 706 63685, faks. 8 706 63060, el. p. apeliacinis@apeliacinis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191831183

 _____________________________________________

 (pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris

_____________________________________________

 arba pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris)

PAŽYMA APIE PRIIMTUS DOKUMENTUS 

                                                    _____________ Nr. ___________

                                                                            (data)

Jūsų prašymas / pareiškimas / skundas dėl _______________________________________

                                                                                                (trumpas turinio apibūdinimas)

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  _______________________________________ gautas ____________ Nr. _________________.

                                                                                                 (data)                (registracijos numeris)

Dokumentus priėmė:

_______________________                  ______________                _______________________

 (pareigų pavadinimas)                               (parašas)                                     (vardas, pavardė)

  ________________

 (telefono numeris)

Tel. (8 70) 663 685
El. paštas apeliacinis@apeliacinis.lt
E. pristatymas elektroninio pristatymo dėžutės duomenys: pavadinimas – Lietuvos apeliacinis teismas; adresas – 191831183

Dokumentai priimami be pietų pertraukos 303 kabinete (3 aukšte):
- pirmadieniais–ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val.
- penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.45 val.
- papildomai pirmadieniais–penktadieniais nuo 7.30 iki 8.00 val.dokumentų priėmimo kabinete (1 aukšte, įėjimas iš Gedimino pr. pusės).
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama 1 valanda.

Informacija žiniasklaidai: teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene Venta Valčackienė, tel. (8 70) 663 273, mob. 8 675  47 477,  el. p. venta.valcackiene@apeliacinis.lt

Naujienų prenumerata